Baloty dobrze sprasowane

Podczas zbioru sianokiszonki skupiamy się przede wszystkim na: wysokiej jakości paszy w beli, wydajnej pracy oraz ograniczeniu do minimum kosztów oplotu i transportu z załadunkiem i rozładunkiem. Wysoka gęstość beli gwarantuje bardzo dobrą jakość kiszonki oraz ograniczenie kosztów. Przyjrzymy się rozwiązaniu MPS w prasach stałokomorowych, które są dedykowane do zbioru tego typu paszy. Trzy uchylne walce prasujące w prasie stało komorowej, tak zwany MPS, to unikalne rozwiązanie na rynku, jakie oferuje jedynie CLAAS. Magazyn TRENDS w praktycznym teście sprawdził, jak system radzi sobie na polu.

MPS to skrót od MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (z ang. system maksymalnego ciśnienia lub system maksymalnego nacisku). „Chodzi tu o umieszczony w tylnej pokrywie pras ROLLANT uchylny segment trzech walców, który wywiera dodatkowy nacisk na balot” – wyjaśnia Hendrik Henselmeyer, Manager CLAAS ds. Produktu – Prasy. W momencie rozpoczęcia formowania balotu trzy walce MPS wchodzą do wnętrza komory prasującej. Następnie coraz większy balot przyciska je ku górze w położenie krańcowe. Dzięki temu balot obraca się od samego początku i jest zagęszczany już od średnicy 90 cm. W ten sposób powstaje wysoko zagęszczony balot – nawet przy wysokiej prędkości jazdy” – dodaje Hanselmeyer.

Testy MPS

Redakcja magazynu CLAAS – TRENDS postanowił sprawdzić efekty pracy systemu prasowania za pomocą trzech walców. W trakcie zadania skoszone zostało 15 ha lucerny (drugie cięcie). Pole było bardzo równe i zapewniało idealne warunki do wypróbowania „efektu MPS”. Łącznie przetestowano 18 różnych kombinacji prędkości jazdy do przodu, ciśnienia prasowania oraz ciśnienia MPS.

W trakcie testu rejestrowane były następujące parametry:

  1. zużycie oleju napędowego (poprzez TELEMATICS);
  2. grubość pokosu (pomiar na kole jezdnym);
  3. zawartość suchej masy (kilkukrotny pomiar za pomocą sondy);
  4. ciężar balotów (za pomocą skalibrowanej wagi do balotów);
  5. wymiary balotów (za pomocą taśmy mierniczej).
Sprawdzono następujące warianty:
Parametr Wariant
Prędkość 8 km/h, 11 km/h, 14 km/h
Ciśnienie prasowania 130 barów, 180 barów
Ciśnienie MPS 0 barów, 70 barów, 120 barów

Dla każdego wariantu dokładnie zmierzono trzy baloty, które posłużyły później jako podstawa do obliczeń.

Zawartość suchej masy ze względu na promieniowanie słoneczne zmniejsza się wraz z upływem dnia. Z tego powodu wszystkie pomiary były wykonywane bezpośrednio po sobie bez przerw. W poszczególnych seriach pomiarowych zawartość suchej masy wynosiła od 29% do 43%. Waga balotów wahała się w poszczególnych seriach pomiarowych między 535, a 825 kg i była ściśle powiązana z poszczególnymi wariantami: im wyższe ciśnienie prasowania, tym większa waga balotów.

Niska prędkość równa się brak efektu MPS

Co ciekawe, przy niskich prędkościach (8 km/h) nie zaobserwowano efektu MPS – gęstość balotu pozostała na stałym poziomie. Gęstość balotu w odniesieniu do świeżej masy była identyczna. Na poziomie suchej masy w przypadku ciśnienia prasowania wynoszącego 180 barów zanotowano gęstość o 28 kg/m³ wyższą (z 168 na 196 kg/m³ suchej masy) w porównaniu z ciśnieniem 130 barów. W obu seriach testowych przy prędkości 8 km/h MPS nie miał jednak wpływu na ciężar balotu i tym samym na jego jakość.

Szybsza jazda to korzyści z MPS

Im wyższa prędkość jazdy podczas pracy, tym większa przepustowość przy stałej objętości pokosu. W klasycznej prasie stałokomorowej gęstość balotu zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Ze względu na rosnącą grubość warstwy jest to logiczne i może zostać dokładnie odtworzone w teście z odchylonym na zewnątrz MPS. Podwyższenie prędkości jazdy z 8 do 14 km/h doprowadziło tu do zwiększenia przepustowości o 75% przy jednoczesnym spadku gęstości o 30%.

Warianty z MPS odchylonym do wewnątrz do połowy (wzrost gęstości o 9% w porównaniu z wariantem bez MPS) i MPS odchylonym do wewnątrz w całości (wzrost gęstości o 17%) miały pozytywny wpływ na gęstość balotów, a co za tym idzie na jakość kiszonki. Efekt ten jest spowodowany szybszym obracaniem się balotu i tym samym szybszym zagęszczaniem. Zwykła prasa stałokomorowa zagęszcza materiał dopiero wtedy, gdy komora prasująca jest wypełniona i balot obraca się. Odchylony do wewnątrz system MPS zmniejsza komorę prasującą, co prowadzi do szybszego obracania balotu i tym samym do szybszego zagęszczania.

MPS przy dużej prędkości jazdy (14 km/h zamiast 8 km/h) doprowadził do zwiększenia przepustowości o 75% przy niemal niezmiennej gęstości (-10%).

 

 
 
 

 

MPS przydatny przy wysokiej przepustowości

 

MPS pozwala na utrzymanie stałej jakości balotów przy rosnących prędkościach jazdy. „System ten jest zatem szczególnie przydatny do pracy w wielu gospodarstwach, gdy wymagana jest wysoka przepustowość. Ci, którzy preferują umiarkowaną prędkość jazdy (11 km/h), przy wysokim ciśnieniu prasowania i średnim ciśnieniu MPS (180 barów ciśnienia prasowania, 70 barów ciśnienia MPS) mogą osiągać podobne rezultaty” – podsumowuje Hendrik Henselmeyer. Uchylny segment walców MPS zapewnia szybsze obracanie balotu. W teście praktycznym efekt ten pozwolił na zachowanie gęstości balotów przy jednoczesnym wzroście przepustowości.

Podsumowując MPS w prasach stałokomorowych CLAAS wpływa na jakość paszy, niższe koszty oraz wyższą wydajność zbioru na polu. Są to najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę pracując prasą zwijającą.