Ogólne warunki handlowe

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego KALCHEM Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, dalej jako „OWH”, regulują stosunki umowne pomiędzy P.H.Z. Kalchem Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkim Głęboczku, Wielki Głęboczek 150, 87-313 Brzozie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS 341774, NIP 874-175-03-94, kapitał zakładowy w wys. 100.000,00 zł, dalej jako „Autoryzowany Dystrybutor” i odbiorcą produktów, dalej jako „Kontrahent”, łącznie określanymi jako „Strony”.

2. Autoryzowany Dystrybutor dostarcza asortyment posprzedażowy CLAAS, znajdujący się w zasobach internetowej platformy informacyjnej i zamówieniowej dla asortymentu posprzedażowego CLAAS „CLAAS Parts Shop“ („CLAAS Parts Shop“ lub „Platforma“). Asortyment posprzedażowy obejmuje (i) części zamienne CLAAS ORIGINAL, (ii) materiały eksploatacyjne i akcesoria, (iii) odzież rekreacyjną i roboczą oraz (iv) zabawki i modele („Produkty”). CLAAS Parts Shop jest przy tym wykorzystywany jako główne źródło informacji w internecie o asortymencie posprzedażowym CLAAS. Produkty dystrybuowane przez Autoryzowanego Dystrybutora są dopuszczone do obrotu i spełniają wszelkie wymogi określone odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niezbędnym warunkiem dla powstania możliwości dostarczania asortymentu posprzedażowego CLAAS, znajdującego się w zasobach CLAAS Parts Shop jest ukończenie rejestracji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Korzystania z platformy internetowej CLAAS Parts Shop oraz nawiązanie relacji handlowych z Autoryzowanym Dystrybutorem.

4. W nawiązaniu do §2 pkt 3 Ogólnych Warunków Korzystania z platformy internetowej „CLAAS Parts Shop“, poprzez zawarcie umowy Kontrahent oświadcza, że jest, niezależnie od swojej formy prawnej, podmiotem działającym w ramach prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu Cywilnego („KC”). Kontrahent oświadcza również, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC.

5. Jeśli Kontrahent zamawia produkty z asortymentu posprzedażowego przez CLAAS Parts Shop, umowy sprzedaży dochodzą do skutku wyłącznie pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem a Kontrahentem. CLAAS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Niepruszewie, jako operator platformy („Operator Platformy”) wyłącznie w sposób pośredni umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem a Kontrahentem. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży lub za dostarczenie Produktów w ramach zawartych z Autoryzowanym Dystrybutorem umów, gdyż za należyte wykonanie zobowiązania oraz dostarczenie Produktów odpowiedzialny jest wyłącznie Autoryzowany Dystrybutor.

6. Niniejsze OWH stanowią integralną część umowy między Stronami i są wiążące, gdy Autoryzowany Dystrybutor doręczył OWH Kontrahentowi przed zawarciem umowy.Dodatkowo warunkiem realizacji zamówienia przez Autoryzowanego Dystrybutora jest złożenie przez Kontrahenta jednorazowo, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszych OWH i akceptacji ich postanowień oraz prawdziwości podanych danych.

7. Niniejsze OWH obowiązują również w sytuacji, gdy Autoryzowany Dystrybutor, znając sprzeczne z niniejszymi warunkami lub odbiegające od nich Ogólne Warunki Handlowe Kontrahenta, świadczy zamówione usługi bez zastrzeżeń, chyba że miałoby to doprowadzić do niezawarcia umowy zgodnie z art. 385(4) § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Zamówienia

1. Autoryzowany Dystrybutor dostarcza Produkty na podstawie zamówienia składanego poprzez CLAAS Parts Shop, w szczególności zgodnie z §7 Ogólnych Warunków Korzystania z platformy internetowej „CLAAS Parts Shop”.

2. Prezentacja produktów oraz informacje o produktach prezentowane na Platformie czy na zindywidualizowanym do danego Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS Parts Shop nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Kontrahenta.

3. Kontrahent może dodać określony produkt do swojego koszyka produktów. Zamówienie produktu u Autoryzowanego Dystrybutora, u którego Kontrahent jest zarejestrowany, następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“ w koszyku produktów. Kontrahentowi ukazuje się przy tym wcześniej cena produktu lub adnotacja „cena na zapytanie“.

4. Przesłanie zamówienia stanowi wiążącą ofertę Kontrahenta do zakupu produktu z asortymentu posprzedażowego CLAAS. W przypadku pozycji „Cena na zapytanie“ obowiązują warunki złożone u Autoryzowanego Dystrybutora dla Kontrahenta. W danym przypadku należy o nie zapytać osobno. Ewentualnie powstałe koszty dostawy Kontrahenta wynikają w szczególności z §5 OWH.

5. Zamówienie zostaje następnie opracowane przez Autoryzowanego Dystrybutora. Autoryzowany Dystrybutor zobowiązuje się, że będzie starannie opracowywał oferty zawarcia umowy sprzedaży („Zamówienie“), jakie zostaną mu przesłane przez Kontrahenta poprzez CLAAS Parts Shop, a w przypadku przyjęcia Zamówienia, zrealizuje je zachowując OWH.

6. Autoryzowany Dystrybutor nie jest zobowiązany do przyjęcia Zamówienia. Zamówienie jest przyjęte do realizacji, jeśli Autoryzowany Dystrybutor w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Zamówienia, spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie, nie poinformuje Kontrahenta o braku możliwości zrealizowania danego Zamówienia lub nie zgłosi innych zastrzeżeń do Zamówienia. Dotyczy to również przypadku zastrzeżenia przez Autoryzowanego Dystrybutora zmian w zakresie Zamówienia lub opóźnień w dostawie. O statusie Zamówienia Użytkownik może uzyskać informacje w dowolnym momencie poprzez swoje konto w CLAAS Parts Shop. O ile Zamówienie nie wymaga dodatkowych ustaleń między Stronami, Autoryzowany Dystrybutor nie przesyła odrębnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

7. Zamówienie realizowane jest w ciągu 3 dni od chwili jego otrzymania przez Autoryzowanego Dystrybutora.

8. Autoryzowany Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia bez uprzedzenia w przypadku opóźnienia Kontrahenta z płatnościami dotyczącymi poprzednich dostaw, aż do ich całkowitego uregulowania.

§ 3 Ceny Produktów

1. Wszystkie ceny Produktów prezentowanych na Platformie wyrażone są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny Produktów oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora zawarte są w każdorazowo aktualnym cenniku. Wszystkie ceny Produktów podawane są bez podatku VAT.

3. Autoryzowany Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian cennika. Zamówienia złożone po przekazaniu przez Autoryzowanego Dystrybutora nowego cennika muszą uwzględniać aktualne ceny. Jeśli zmiana cen nastąpi w czasie od złożenia Zamówienia do czasu dostawy Produktów, uwzględniane są ceny z dnia złożenia Zamówienia.

§ 4 Warunki płatności

1. Płatność za Produkty może zostać dokonana przelewem na konto Autoryzowanego Dystrybutora.Datą zapłaty jest data wpłynięcia płatności na konto Autoryzowanego Dystrybutora.

2. Termin płatności powyżej 7 dni wymaga odrębnego uzgodnienia między Stronami.

3. Ewentualne zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kontrahenta na poczet dostawy Produktów nie stanowią zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Możliwość potrącenia wymagalnych roszczeń Autoryzowanego Dystrybutora wobec Kontrahenta zostaje wyłączona.

5. Własność Produktów przechodzi na Kontrahenta po uregulowaniu wszystkich należności z tytułu dostawy Produktów, wraz z kosztami transportu i ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. Do tego czasu Produkty stanowią własność Autoryzowanego Dystrybutora.

§ 5 Dostawa

1. Autoryzowany Dystrybutor dostarcza zamówione produkty Kontrahentowi w sposób określony w Zamówieniu.

2. Kontrahent może wybrać następujące formy dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie lub innym miejscu wyznaczonym przez Autoryzowanego Dystrybutora – bezpłatnie

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 35 zł brutto

ODBIÓR OSOBISTY

3. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie lub innym miejscu wyznaczonym przez Autoryzowanego Dystrybutora w wykonaniu umowy sprzedaży Autoryzowany Dystrybutor wydaje zamówione produkty Kontrahentowi w tym miejscu po zapłacie ceny, chyba że strony uzgodniły inaczej. Autoryzowany Dystrybutor nie ponosi kosztów odbioru zamówionych produktów (w tym kosztów przybycia Kontrahenta do miejsca odbioru i kosztów transportu zamówionych produktów po ich wydaniu Kontrahentowi).

4. Zamówione produkty pozostają gotowe do odbioru przez Kontrahenta w miejscu o którym mowa w pkt. 3 powyżej przez 7 dni od daty doręczenia Kontrahentowi informacji o możliwości odbioru zamówionych produktów.

5. W przypadku nieodebrania zamówionych produktów przez Kontrahenta w terminie określonym w pkt. 4 powyżej, o ile Strony nie uzgodniły indywidulanie inaczej, Autoryzowany Dystrybutor może odstąpić od umowy, składając w tym celu Kontrahentowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kontrahentowi. W takim przypadku umowa będzie uważana za niezawartą a Zamówienie zostanie anulowane. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku bezskutecznego upływu uzgodnionego indywidualnie terminu.

6. Autoryzowany Dystrybutor może wykonać prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru zamówionych produktów.

7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 6 powyżej Autoryzowany Dystrybutor ani Kontrahent nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczania odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

8. Zawarcie umowy jest równoznaczne z upoważnieniem Autoryzowanego Dystrybutora przez Kontrahenta do złożenia Kontrahentowi przez Autoryzowanego Dystrybutora oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany w Zamówieniu przez Kontrahenta.

9. Kontrahent może odebrać zamówione produkty osobiście albo wskazać w tym celu Autoryzowanemu Dystrybutorowi osobę trzecią jako upoważnioną przez Kontrahenta do odbioru zamówionych produktów. Wskazanie takie Kontrahent może przesłać Autoryzowanemu Dystrybutorowi pocztą elektroniczną, z adresu podanego w Zamówieniu, podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz niezbędne do identyfikacji szczegóły zamówienia.

10. W celu odbioru zamówionych produktów, Kontrahent przedstawi Autoryzowanemu Dystrybutorowi (w miejscu odbioru) wydruk potwierdzenia Zamówienia lub niezbędne do identyfikacji szczegóły Zamówienia. Autoryzowany Dystrybutor może żądać (nie jest to obowiązek) od osoby odbierającej zamówione produkty okazania dowodu tożsamości, w celu jej identyfikacji.

11. Koszt dostawy ponosi Kontrahent, chyba że ustalono inaczej.

12. Autoryzowany Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy zamówionych produktów w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, w szczególności gdy wystąpi (i) siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, decyzja administracyjna, klęska żywiołowa; (ii) przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii; (iii) awarie lub zakłócenia transportowe. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania Zamówienia, o czym Autoryzowany Dystrybutor zawiadamia Kontrahenta oraz zwalnia Autoryzowanego Dystrybutora z odpowiedzialności za zmianę terminów dostawy.

13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 6 Rękojmia i odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kontrahenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, Kontrahent możeżądaćwymiany rzeczy na wolną od wad,

3. Kontrahent odsyłający reklamowany towar do Autoryzowanego Dystrybutora jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Kontrahent zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

4. W zakresie dozwolonym prawem odpowiedzialność odszkodowawcza Autoryzowanego Dystrybutora jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów przez Kontrahenta na podstawie niniejszych OWH.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWH, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.

2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Autoryzowanego Dystrybutora.

3. W przypadku wyłączenia z OWH któregokolwiek z postanowień na podstawie odrębnej umowy między Stronami lub jego nieważności, pozostałe regulacje zachowują pełną ważność i moc prawną.

4. Autoryzowany Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWH, które obowiązują Kontrahenta od chwili doręczenia, jeżeli Kontrahent po takim doręczeniu nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian w formie pisemnej w ciągu 7.

5. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, nieuwzględnionych w niniejszych OWH zastosowanie mają Ogólne Warunki Korzystania z platformy internetowej „CLAAS Parts Shop”.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWH, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.